Miss sympatia - Miss stredných škôl Slovenskej republiky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Miss sympatia

Hlasovanie

Hlasovanie o titul Miss sympatia stredných škôl SR 2015
Termín:
od 1.4.2015 (20:00) - do 21.6.2015 (19:30)h
Výsledky budú vyhlásené počas finálového večera 21.6.2015 v Prešove.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. cena - Jarné sústredenie s finalistkami Miss stredných škôl SR 2016, spojené s fotením
2. cena -
Vianočný zájazd do Paríža pre jednu osobu v decembri 2015
3. cena -
Večera s Miss sympatia v reštaurácii u Taliana v Ružomberku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapojiť sa do hlasovania môžete prostredníctvom zaslania SMS v tvare:
MISS(medzera)poradové číslo finalistky(medzera)Vaše kontaktné údaje
na číslo 6664
príklad:  MISS 5 Jozko Mrkvicka Vysoka 58 Trnava 012 34
Cena odpovednej SMS je max. 0,500 € s DPH. Službu podporujú všetci traja mobilný operátori na Slovensku. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o., Šulekova 70, Bratislava 811 03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLÁ SMS hlasovania v rámci súťaže Miss stredných škôl SR 2015
01. SMS hlasovanie prebieha v čase od 01.04.2015 (20:00) hod. do 21.06.2015 (19:30) hod.
02. Do hlasovania sa môžete zapojiť prostredníctvom zaslania SMS v správnom tvare na číslo 6664 a rozhoduje tak o víťazke titulu Miss sympatia 201
5.
03. Po zastavení hlasovania počas finálového večera 21.06.201
5, budú všetky platné prijaté hlasy sčítané a určí sa, ktorá z finalistiek obdržala najvyšší počet hlasov.
04. Hlasujúci bude do žrebovania zaradený toľkokrát, koľkokrát pošle SMS v správnom tvare. Počet SMS v správnom tvare prijatých do súťaže z jedného telefónneho čísla nie je obmedzený.

05. Výhrou v súťaži je: 1. cena - Jarné sústredenie s finalistkami Miss stredných škôl SR 2016, spojené s fotením, 2. cena - Vianočný zájazd do Paríža pre jednu osobu v decembri 2015, 3. cena - Večera s Miss sympatia v reštaurácii u Taliana v Ružomberku

06. Výherca vecnej ceny bude určený na základe žrebovania organizátora. Žrebovanie výhercu a náhradníka zo všetkých prijatých SMS v správnom tvare prebehne po ukončení SMS hlasovania. Výherca bude kontaktovaný telefonicky. V prípade neúspešného kontaktovania výhercu vecnej ceny (neodpovedá na telefonický hovor do 3 dní), bude    kontaktovaný náhradník. Miss stredných škôl, o.z. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na vecnej cene prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.
07. Pre odovzdanie vecnej ceny je výherca povinný splniť nasledovné povinnosti:
   - uviesť svoje meno, priezvisko, presnú adresu a mobilné telefónne číslo
   - mať vysporiadané všetky záväzky voči svojmu mobilnému operátorovi.
08. Meno výhercu bude zverejnené aj na webovej stránke www.missstrednychskol.sk, čím súťažiaci zaslaním SMS v správnom tvare do súťaže súhlasí.
09. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami SMS hlasovania.
10. Výhry z tohto hlasovania nie je možné v zmysle §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
11. Cena za jednu SMS je maximálne 0,500 € s DPH.
12. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o. so sídlom Šulekova 70, Bratislava 811 03.
13. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že Miss stredných škôl
, o.z., A SMS, s.r.o., ani mobilní operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom účasti v súťaži.
14.  Miss stredných škôl SR, nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva k výhre. Spory o vlastnícke právo k výhre nebudú mať vplyv na odovzdanie výhry osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v tomto štatúte, t.j. osobe, ktorá sa preukáže MT resp. SIM kartou, cez ktorú bola odoslaná výherná SMS a ktorá splní podmienky získania výhry definované v týchto pravidlách.
15.  Miss stredných škôl
, o.z., nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním vecnej ceny.
16. Účasťou v súťaži vyjadruje hlasujúci súhlas s týmito podmienkami a s tým, aby Miss stredných škôl
, o.z., spracúvala ako prevádzkovateľ, či už sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť A SMS, s.r.o., IČO 35 830 387, so sídlom Šulekova 70, Bratislava 811 03 ako technický realizátor SMS hlasovania, všetky vyplnené osobné údaje hlasujúceho, ktorý sa do súťaže zapojil, vrátane telefónneho čísla za účelom vytvorenia databázy obsahujúcej vyplnené osobné údaje, ktorú by následne po dobu svojej existencie Miss stredných škôl SR, využívala pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity. Hlasujúci takisto udeľuje organizátorovi súhlas k prípadnému zverejneniu údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na internetovej stránke a v propagačných materiáloch Miss stredných škôl SR. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracúvanie môže kedykoľvek odvolať – a to písomne doporučeným listom adresovaným Miss stredných škôl, o.z. Odvolanie súhlasu voči jednej strane nemá vplyv na súhlas udelený druhej strane.
17. V prípade nemožnosti overenia vlastníka MT, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu súťaže, výherca stráca nárok na získanie vecnej ceny a Miss stredných škôl
, o.z., má právo konečného rozhodnutia ako naložiť s nepridelenou vecnou cenou.
18. Vecná cena bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom Miss stredných škôl
, o.z. a Miss stredných škôl, o.z., si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie vecnej ceny ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných aktivít s čím súťažiaci účasťou v hlasovaní vyjadruje svoj súhlas.
19. Miss stredných škôl
, o.z. je zároveň oprávnená tieto pravidlá, ale nie výlučne podmienky týkajúce sa súťaže a získania vecnej ceny, kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť.
22. Tieto pravidlá sú zverejnené na www.missstrednychskol.sk. V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto pravidiel je rozhodujúcim pre záväznosť výkladu stanovisko Miss stredných škôl
, o.z. Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom SR. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.
23. Vecná cena v súťaži podlieha zdaneniu podľa platnej legislatívy.
Miss stredných škôl SR,
26.3.2015

 

Priebežný stav SMS hlasovania
aktualizácia:
20.6.2015 (23:55)

 

  Finalistka

počet sms

01.

  Alexandra Špiriaková

60

02.

  Kristína Jandziková

461

03.

  Zlatica Kudrecová

86

04.

  Rebecca Laura Richterová

20

05.

  Dominika Pašiaková

42

06.

  Andrea Madejová

46

07.

  Timea Lešková

43

08.

  Aneta Puškárová

97

09.

  Romana Macková

346

10.

  Júlia Krnáčová

53

V prípade, že neholdujete hlasovaniu formou SMS, bude možné tak ako každý rok zakúpiť SMS kartičky pred vstupom do sály a počas trvania finálového večera v cene 0,50€/1 hlas. Tieto SMS kartičky sa pripočítavajú k poslaným SMS-kám z mobilného telefónu.

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky